Alminnelige oppdragsvilkår

1. Innledning

Oppdragsbekreftelsen og disse alminnelige oppdragsvilkårene regulerer oppdragsavtaler mellom kunden og 1,5 Advokatfirma AS («firmaet»). Vilkårene gis til kunden ved etablering av oppdraget. 

Med mindre annet er avtalt, gjelder disse alminnelige oppdragsvilkårene også ved gjentatte oppdrag for samme kunde. 

Firmaets mål og forpliktelse er å fremme kundens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, Regler for god advokatskikk, firmaets interne saksbehandlingsrutiner og andre relevante regelverk. 

Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

2. Etablering og gjennomføring av oppdraget

Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. 

For alle oppdrag utpekes en ansvarlig advokat, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget. 

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel gjennomføres kundetiltak med identifikasjonskontroll. Kunden plikter å medvirke til gjennomføring av kundetiltak. Det gjøres oppmerksom på at firmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette kunden eller tredjepersoner.

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Kunden plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til kunden tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Firmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette. 

For best mulig å kunne fremme kundens interesser, er firmaet avhengig av at kunden fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat kunden ønsker å oppnå i saken. 

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom firmaet. Advokatfirma og kunde skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter. 

3. Salærberegning og fakturering

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. 

Med mindre det er avtalt fastpris eller prosjektspesifikke timepriser, utføres oppdraget basert på våre til enhver tid gjeldende timesatser, som normalt justeres ved hvert årsskifte og som opplyses på forespørsel. Medgått tid på saken noteres fortløpende, og minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). 

Ved endelig salærfastsettelse vil ansvarlig advokat utøve et skjønn hvor det tas hensyn til arbeidets art og kompleksitet, de verdier saken gjelder, resultater som oppnås samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Vårt salær er ikke betinget av saksutfallet. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere. 

Kunden er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Kunden er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. 

Firmaets salærkrav mot kunden begrenses ikke av at kunden blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravet.

Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. Alle omkostninger og utlegg som firmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. Fakturering skjer normalt etter utløpet av hver måned. I mangel av annen avtale settes 14 dagers forfallsfrist.

Vi regner med at kunden ikke har forsikringsordninger som dekker hele eller deler av vårt salær eller ansvar for motpartens utgifter. Vi ber om at kunden gir beskjed hvis dette er feil, eller hvis det er ønskelig at vi gjør undersøkelser av om en forsikringsordning kan brukes i saken.

4. Advokatfirmaets ansvar

Oppdraget er et kontraktsforhold mellom kunden og 1,5 Advokatfirma AS, selv om oppdraget skal utføres av en eller flere bestemte advokater i firmaet. Firmaet er et selskap med begrenset ansvar med org.nr. 925 995 711 som eies av ansatte i firmaet. 

Firmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet. 

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning om sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

Firmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere eller utenlandske advokater som firmaet har henvist til eller for underleverandører som firmaet etter avtale med kunden har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. 

Firmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede kundemidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Firmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil firmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for kundens midler.

5. Ansvarsbegrensninger

Firmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. 

Firmaets og enkeltadvokaters samlede ansvar for kundens økonomiske tap i forbindelse med oppdraget, er begrenset til den dekningen som følger av vår til enhver tid gjeldende profesjonsansvarsforsikring. Forsikringssummen oppgis ved etablering av oppdrag. Begrensningen i dette avsnittet gjelder ikke i tilfelle hvor det er utvist grov uaktsomhet eller forsett.

6. Taushetsplikt og personopplysninger

Advokater i firmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten. 

Med mindre noe annet er avtalt, har firmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Firmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene. 

Firmaet behandler personopplysninger mottatt eller innhentet fra kunde eller kundens kontaktperson i forbindelse med oppdraget i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder personvernforordningen (General Data Protection Regulation – "GDPR"), og vår personvernerklæring. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Vi opptrer normalt som parallell og selvstendig behandlingsansvarlig ved utførelsen av oppdraget. Dette har sammenheng med at vi ved utførelse av juridiske tjenester ikke vil behandle personopplysninger på vegne av kunde, men på egne vegne, som ledd i utførelsen av advokatoppdraget. Merk imidlertid at kunden vil være behandlingsansvarlig for behandlingen kunden utfører på eget grunnlag. Kunden må i alle tilfeller selv sørge for at de registrerte får nødvendig informasjon om behandlingen, at personopplysninger er oppdaterte og korrekte og for øvrig oppfyller kravene etter personopplysningsloven og personvernforordningen, og må også stå for oppfyllelse av krav knyttet til innsyn i og retting/sletting av personopplysninger.

7. Elektronisk kommunikasjon, markedsføring, arkiv

Kunden godtar at firmaet bruker epost i oppdragsutførelsen, til tross for at dette ikke er en 100 % sikker kommunikasjonsmåte og at taushetsbelagt informasjon kan forsvinne, komme på avveie og lignende. Vi gjør også oppmerksom på at vi bruker sikkerhetsløsninger som kan medføre at epost ikke kommer frem til oss. Dersom det ikke er ønskelig at vi kommuniserer pr epost, ber vi om tilbakemelding så snart som mulig. Vi bruker tredjepartsleverandører (inkludert slike som tilbyr «skytjenester») for å levere juridiske tjenester til våre kunder.

Med mindre annet er avtalt, har firmaet rett til å benytte kundens navn og oppgi kontaktperson hos kunden som referanse ved markedsføring av firmaet til byråer som gjennomfører advokatundersøkelser, i forbindelse med anbud eller lignende. Videre har firmaet i sin markedsføring rett til å informere om firmaets bistand i saker som er offentlig kjent, herunder ved bruk av kundens logo, forutsatt at firmaet ikke opplyser om forhold som ikke er offentlig kjent.

Firmaet har elektronisk arkiv og lagrer all dokumentasjon så lenge vi mener det er hensiktsmessig (normalt 10 år). Firmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Firmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Forutsatt full betaling av vårt salær, vil kunden ha rett til å benytte dokumenter utarbeidet av firmaet til det formålet de ble utarbeidet for.

8. Klage

Dersom kunden er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres kunden til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Firmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold. 

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Regler for god advokatskikk og mer informasjon om klageordningen finnes på www.advokatforeningen.no.  

Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting for slike søksmål. 

9. Revisjon av oppdragsvilkår

Disse alminnelige vilkårene for oppdraget kan revideres når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for kunden, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter skriftlig varsel.