Lagmannsretten stopper ikke vindkraftutbygging på Haramsøy

03.02.2021 by

Anken fra Nei til vindkraft på Haramsøy ble forkastet av Frostating lagmannsrett 28. januar 2021 på grunn av manglende sikringsgrunn.

Det var derfor ikke nødvendig å vurdere om konsesjonen til vindkraftverket var ugyldig. Lagmannsretten fastslo likevel at Sunnmøre tingrett "har skrevet en usedvanlig omfattende og grundig kjennelse der retten konkluderer med at NTVHs krav" (om at konsesjonen var ugyldig) ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort.

Varigheten av konsesjoner var også tema for lagmannsretten, som konstaterte at tidsbegrensningen på 30 år i energiloven ikke er "til hinder for at det treffes flere etterfølgende konsesjonsvedtak. Det vil derfor være riktig å regne konsesjonstidens lengde fra det siste vedtaket."

Saksbehandlingen i NVE og OED ble vurdert over mer enn 30 sider i tingrettens kjennelse, med dette skussmålet:

"Retten meiner derimot at saksbehandlinga samla sett har vore tilfredsstillande, og at det ikkje ligg føre mangelfullt avgjerslegrunnlag eller andre saksbehandlingsfeil på eit punkt som kan ha betyding for nokon del av innhaldet i Haram Kraft AS sin anleggskonsesjon."

Advokat Jens Naas-Bibow i 1,5 Advokatfirma AS prosederte saken for tingretten sammen med Gro Grytli Mostuen i Thommessen.