Raskere tilgang til nett og bedre utvikling av infrastrukturen for fornybar kraft

11.06.2021

Et offentlig utvalg skal vurdere tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg og prinsipper for den videre utviklingen av strømnettet. Advokat Jens Naas-Bibow i 1,5 Advokatfirma deltar i utvalgsarbeidet.

Foto: Frode Støle

Nakstad-utvalget

I statsråd 11. juni 2021 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg og prinsipper for den videre utviklingen av strømnettet. Dette er ett av mange initiativer som lanseres fra Olje- og energidepartementet i forbindelse med energiressursmeldingen i dag. Advokat Jens Naas-Bibow i 1,5 Advokatfirma deltar i utvalgsarbeidet, som skal ledes av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Kortere saksbehandlingstid for nettutvikling

Norge står overfor enorme investeringer for å klare omstillingen til et nullutslippssamfunn. Havvind, elektrifisering, batterifabrikker, datasentre og grønn hydrogenproduksjon kan gi grunnlag for omfattende ny industriutvikling og verdiskapning. Men en slik utvikling krever at nye næringsaktører får tilgang til nok fornybar kraft, i rett tid og på forutsigbare vilkår. I dag er det svært lange ledetider på utbygging av nye kraftnettanlegg, og dette kan bli en bremsekloss på fremtidig verdiskapning. Nakstad-utvalget skal derfor se nærmere på hvordan man kan redusere denne tidsbruken, samtidig som man ivaretar behovene for grundig saksbehandling og tett involvering av berørte interesser.

Prinsipper for utviklingen av strømnettet

Utvalget skal også vurdere prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet og mulige forbedringer i reglene om nettselskapenes tilknytningsplikt for nytt forbruk. Dette er sentrale rammebetingelser for både nettselskaper og kraftkrevende næringer.

Les mer

Du kan lese mer om utvalgets mandat og utvalgsmedlemmene i Olje- og energidepartementets nyhetssak.